Privacy policy

Privacy policy

Hier kunt u het nieuwe privacybeleid van Zonnevlecht Opleidingen lezen dat op 1 mei 2018 van kracht zal gaan.

We hebben dit privacybeleid geschreven om je uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we die informatie gebruiken en welke keuzes je hebt. We gebruiken die informatie alleen als daar een gerechtvaardigde grondslag voor bestaat. We doen ons best om het zo helder en eenvoudig mogelijk uit te leggen. Vragen en opmerkingen over dit beleid zijn altijd welkom.


PRIVACY VERKLARING Zonnevlecht Opleidingen

Zonnevlecht Opleidingen gevestigd en kantoorhoudende te Wijk en Aalburg (4161 TK) aan de Nijverheidstraat 23, hierna te noemen “Zonnevlecht Opleidingen” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Zonnevlecht Opleidingen verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Zonnevlecht Opleidingen u over de manier waarop Zonnevlecht Opleidingen uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Zonnevlecht Opleidingen worden aangeboden (www.zonnevlechtopleidingen.nl en www.zonnevlechtonline.nl).


Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

  • Persoonlijk

Zonnevlecht Opleidingen gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke ervaring te bieden. Zonnevlecht Opleidingen past wat u op www.zonnevlechtopleidingen.nl ziet aan op uw interesses. Zonnevlecht Opleidingen gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bezoeken, uw IP-adres en cookies.

  • Doel

Zonnevlecht Opleidingen verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.zonnevlechtopleidingen.nl of uw inschrijving voor een cursus of opleidingen, aanmelden voor onze modellen lijst, nieuwsbrief gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Zonnevlecht Opleidingen gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Zonnevlecht Opleidingen. Na ontvangst van uw persoonlijke gegevens behoudt Zonnevlecht Opleidingen zich het recht u via een nieuwsbrief te informeren. Uitschrijving voor de nieuwsbrief is mogelijk door het sturen van een schriftelijk verzoek naar Zonnevlecht Opleidingen.

  • Inschrijving

In uw account op onze beveiligde Cloud slaat Zonnevlecht Opleidingen onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en e-mailadres.

  • Examens

Examenopdrachten van studenten en/of cursisten van Zonnevlechten worden gedeeld door Zonnevlecht Opleidingen met de examinatoren van Zonnevlecht Opleidingen die het examen hebben afgenomen. Na beoordeling van de examenopdrachten door de examinatoren worden deze via email geretourneerd aan Zonnevlecht Opleidingen, waarna de uitslag per email wordt gecorrespondeerd aan de studenten/cursisten. De papieren examenopdrachten worden tot minstens 1 maand na de examendatum bewaard bij Zonnevlecht Opleidingen in een afgesloten kast. De verzonden emails met daarin de uitslag van het examen wordt, na het bekend maken van de uitslag aan de student/cursist, verwijderd uit de email. 


Artikel 2 Doorgifte aan derden

Zonnevlecht Opleidingen geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
Zonnevlecht Opleidingen op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Artikel 3 Beveiliging van gegevens

Zonnevlecht Opleidingen maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Zonnevlecht Opleidingen ontvangt.


Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@zonnevlechtopleidingen.nl t.a.v. het secretariaat.


Artikel 5 Cookies

1.  Het is mogelijk dat Zonnevlecht Opleidingen tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.zonnevlechtopleidingen.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.


Artikel 6 Aansprakelijkheid Zonnevlecht Opleidingen

  • Zonnevlecht Opleidingen heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Zonnevlecht Opleidingen verwerkt ten behoeve van www.zonnevlechtopleidingen.nl. Zonnevlecht Opleidingen accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.


Artikel 7 Bewaartermijn

Zonnevlecht Opleidingen bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste inschrijving, tenzij Zonnevlecht Opleidingen op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.


Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

Zonnevlecht Opleidingen behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.zonnevlechtopleidingen.nl of www.zonnevlechtonline.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.zonnevlechtopleidingen.nl of www.zonnevlechtonline.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Houd voor alle wijzigingen regelmatig www.zonnevlechtopleidingen.nl of www.zonnevlechtonline.nl in de gaten.


De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 5 april 2018.
©Zonnevlecht Opleidingen

Zonnevlecht Opleidingen is ingeschreven bij de KvK Midden Brabant onder nummer 18071362, BTW nummer NL001785999B49.

arrow_drop_up arrow_drop_down